26 فروردین , 1400

"اِچ بیست و سه"

مجموعه ای از مطالب جذاب و خاص

سه جمله زیبا از کتاب بینوایان

+گاهی کار فقر و بیچارگی به جائی می رسد که رشته ها و پیوندها را می گسلد. این مرحله ای است که تیره بختان و سیاه کاران چون بدانجا رسند درهم آمیخته و در یک کلمه که “شومی” است شریک میشوند. این کلمه بینوایان است.


+وقتی نتیجه انتخابات اعلام شد. یعنی رای بالاترین مرجع اعلام شده است.


+همه جا “شادمانی” قشر نازکی است که روی رنج و بیچارگی کشیده اند.

Victor Hugo Les Miserables

0